Το διδακτικό βιβλίο που θα χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία αυτού του κεφαλαίου κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018 (Επιστήμη Περιβάλλοντος)

Πρόσληψη νερού από τα φυτά                  σελ 244-249

Προσαρμογές οργανισμών σε συνθήκες έλλειψης νερού                  σελ 253-256