Το διδακτικό βιβλίο που θα χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία αυτού του κεφαλαίου κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018 (σελ 219-246).

Παρουσίαση από τον συνάδελφο ΒΔ Μιχάλη Χατζημάρκου.

Παρουσίαση από τη συνάδελφο Ανδρονίκη Κλώνη